CFsTextViewerKeys Class Reference

class CFsTextViewerKeys : public CBase

Inherits from

Constructor & Destructor Documentation

CFsTextViewerKeys()

CFsTextViewerKeys ( ) [private]

~CFsTextViewerKeys()

IMPORT_C ~CFsTextViewerKeys ( )

Member Functions Documentation

ConstructL()

void ConstructL ( ) [private]

GetKeyClick()

IMPORT_C TInt GetKeyClick ( )

GetKeyDown()

IMPORT_C TInt GetKeyDown ( )

GetKeyLeft()

IMPORT_C TInt GetKeyLeft ( )

GetKeyMark()

IMPORT_C TInt GetKeyMark ( )

GetKeyPgDown()

IMPORT_C TInt GetKeyPgDown ( )

GetKeyPgUp()

IMPORT_C TInt GetKeyPgUp ( )

GetKeyRight()

IMPORT_C TInt GetKeyRight ( )

GetKeyScrollDown()

IMPORT_C TInt GetKeyScrollDown ( )

GetKeyScrollUp()

IMPORT_C TInt GetKeyScrollUp ( )

GetKeyUp()

IMPORT_C TInt GetKeyUp ( )

NewL()

IMPORT_C CFsTextViewerKeys * NewL ( ) [static]

SetKeyClick(TInt)

IMPORT_C void SetKeyClick ( TInt aKey )

Parameters

TInt aKey

SetKeyDown(TInt)

IMPORT_C void SetKeyDown ( TInt aKey )

Parameters

TInt aKey

SetKeyLeft(TInt)

IMPORT_C void SetKeyLeft ( TInt aKey )

Parameters

TInt aKey

SetKeyMark(TInt)

IMPORT_C void SetKeyMark ( TInt aKey )

Parameters

TInt aKey

SetKeyPgDown(TInt)

IMPORT_C void SetKeyPgDown ( TInt aKey )

Parameters

TInt aKey

SetKeyPgUp(TInt)

IMPORT_C void SetKeyPgUp ( TInt aKey )

Parameters

TInt aKey

SetKeyRight(TInt)

IMPORT_C void SetKeyRight ( TInt aKey )

Parameters

TInt aKey

SetKeyScrollDown(TInt)

IMPORT_C void SetKeyScrollDown ( TInt aKey )

Parameters

TInt aKey

SetKeyScrollUp(TInt)

IMPORT_C void SetKeyScrollUp ( TInt aKey )

Parameters

TInt aKey

SetKeyUp(TInt)

IMPORT_C void SetKeyUp ( TInt aKey )

Parameters

TInt aKey

Member Data Documentation

TInt iKeyClick

TInt iKeyClick [private]

TInt iKeyDown

TInt iKeyDown [private]

TInt iKeyLeft

TInt iKeyLeft [private]

TInt iKeyMark

TInt iKeyMark [private]

TInt iKeyPgDown

TInt iKeyPgDown [private]

TInt iKeyPgUp

TInt iKeyPgUp [private]

TInt iKeyRight

TInt iKeyRight [private]

TInt iKeyScrollDown

TInt iKeyScrollDown [private]

TInt iKeyScrollUp

TInt iKeyScrollUp [private]

TInt iKeyUp

TInt iKeyUp [private]