CCalenLunarInfoProvider Class Reference

class CCalenLunarInfoProvider : public CBase

Inherits from

Constructor & Destructor Documentation

CCalenLunarInfoProvider()

CCalenLunarInfoProvider ( ) [private]

~CCalenLunarInfoProvider()

IMPORT_C ~CCalenLunarInfoProvider ( ) [virtual]

Member Functions Documentation

ConstructL(RFs &)

void ConstructL ( RFs & aFs ) [private]

Parameters

RFs & aFs

GetLunarInfoL(const TTime &)

IMPORT_C TCalenLunarInfo GetLunarInfoL ( const TTime & aDay )

Parameters

const TTime & aDay

NewL(RFs &)

IMPORT_C CCalenLunarInfoProvider * NewL ( RFs & aFs ) [static]

Parameters

RFs & aFs

Member Data Documentation

CChineseCalendarConverter * iConverter

CChineseCalendarConverter * iConverter [private]

CCalenSolarTerms * iSolarTerms

CCalenSolarTerms * iSolarTerms [private]